Executive Team

:::
Sung-Po ,Chen

Sung-Po Chen

President

Li-Yi ,Shu

Li-Yi Shu

Vice President

Jhong-Yuan ,Shen

Jhong-Yuan Shen

Vice President

Dwo-Yan ,Chang

Dwo-Yan Chang

Secretary General

Cheng-Huang ,Yen

Cheng-Huang Yen (Dean)

office of Academic Affairs

Tony-C.T. ,Kuo

Tony-C.T. Kuo (Dean)

office of Instructional Media

Ju-san ,Chen

Ju-san Chen (Dean)

office of Student Affairs

Li-Yi ,Shu

Li-Yi Shu (Dean)

office of Research and Development

Yih-Rong ,Wang

Yih-Rong Wang (Director)

office of General Affairs

Chien-Ding,Lee

Chien-Ding,Lee (Director)

office of Computer Center

Su-Chiu ,Huang

Su-Chiu Huang (Director)

office of Publication Center

Chia-Nien ,Liu

Chia-Nien Liu (Director)

office of Library

Lai-Shin,Wu

Lai-Shin Wu (Director)

office of Extension Education Center

Cheng-Kai,Hsieh

Cheng-Kai,Hsieh (Director)

Personnel Office

Ying-Chin ,Liao

Ying-Chin Liao (Director)

Accounting Office